Marytė Marcinkevičiūtė 2020 m. vasario 27 d. 09:19 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

„Dviratininkų treneriai į laikrodį nežiūri“

Vasario 27 d. 80 m. jubiliejų švenčiantis Alytaus dviračių sporto treneris Napoleonas Buinauskas: „Man ramybės dar nesinorėjo.“

N.Buinauskas išugdė ne vieną dviratininką.
Marytės Marcinkevičiūtės nuotr.
N.Buinauskas išugdė ne vieną dviratininką.
   

Alytaus dviratininkų treneris Napoleonas Buinauskas su nostalgija prisimena tuos metus, kai pats aktyviai mynė dviračio pedalus, atstovavo  „Nemuno“ ir „Žalgirio“ sporto draugijoms, dešimt metų treniravo Lietuvos moksleivių rinktinę, vadovavo Lietuvos jaunių, jaunimo, „Nemuno“ draugijos rinktinėms. Bu­vo su­rin­kęs netgi mer­gai­čių gru­pe­lę, porą metų jas treniravo.   


Napoleonas - dviračių sporto Alytuje vienas pradininkų. Tada kelis jaunuosius dviratininkus buvo subūręs didelis dviračių sporto entuziastas, dabar jau šviesaus atminimo kelių inžinierius Henrikas Kebeikis, kuris porą metų bandė juos treniruoti, tačiau dėl didelio užimtumo trenerio pareigų atsisakė. 


Visas krūvis teko N. Buinauskui, kuris, baigęs tuometį Kūno kultūros institutą su paskyrimu atvyko dirbti į Alytų.


DEBIUTAS.
 „Man patiko Alytus. Su juo susipažinau dar aktyviai sportuodamas, kai čia buvo surengta Lie­tu­vos prof­są­jun­gų dvi­ra­čių rink­ti­nės sto­vyk­la. Nesigailiu, kad pasirinkau šį miestą, kuriame puikūs žmonės, gilios sporto tradicijos“, - paaiškino jubiliatas.


1966-aisiais ge­gu­žės 15 d. tuometis Aly­taus vai­kų ir jau­nių spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rius Ro­mas Po­cius jį priėmė dirbti dviračių treneriu. 
Tada Napoleonas dar gyveno Kaune ir į Alytų atvažinėdavo dviračiu. Surengdavo treniruotes ir grįždavo atgal į Kauną. 


Mo­kyk­los di­rek­to­rius jį įpa­rei­go­jo parengti komandą Lie­tu­vos moks­lei­vių spar­ta­kia­dai, iki kurios buvo belikęs vos vie­nas mė­nuo. Jaunasis treneris  rado šešis se­nus dvi­ra­čius ir pra­dė­jo lip­dy­ti ko­man­dą.

„Dvi­ra­čių pra­ty­bas jau bu­vo lan­kę Gin­tau­tas Kri­vic­kas ir Ze­no­nas Je­re­mi­čius. Su­ra­dau Vik­to­rą Jon­kų, Jo­ną Va­raš­ką, Sta­sį Mig­li­ną. Tai bu­vo pir­mie­ji Spor­to mo­kyk­los dvi­ra­ti­nin­kai. Vė­liau prie šios gru­pės pri­si­jun­gė Ze­no­nas Ku­ni­go­nis, Ei­mu­tis Vait­ke­vi­čius, Vir­gi­ni­jus Vil­kus, Al­gis Vo­sy­lius, Bro­nius Va­sa­ris, Sta­sys Ma­tu­le­vi­čius ir kiti. Per mė­ne­sį parengti alytiškiai moks­lei­vių spar­ta­kia­doje užėmė prieš­pas­ku­ti­nię vie­tą. Tačiau ki­taip ir ne­ga­lė­jo bū­ti, pra­džia nie­ka­da ne­bū­na leng­va. O po po­ros me­tų mano auklėtiniai jau sėk­min­gai lenk­ty­nia­vo įvai­rio­se Lie­tu­vos moks­lei­vių ir jau­nių var­žy­bo­se“, – pasakojo jubiliatas.

TIKSLAS. Jėgų ir energijos nestokojančiam jaunam treneriui kilo didelis noras suburti gerą Alytaus dviračių komandą, ir jis savo tikslą pasiekė.


„Pirmiausiai 1968-aisiais prisišnekinau į Alytų atvykti geriausią Lietuvos dviratininką Antaną Berankį, kuris tada Maskvoje atliko karinę tarnybą. 
Jo paklausiau, kur grįši po tarnybos. Atsakė, kad, kas duos butą, ten ir grįšiu. Per paskutines savo varžybas prieš išvykstant dirbti į Alytų, prisikalbinau ir Valentiną Rutkauską, tada dirbusį Kauno popieriaus fabrike prie staklių. Dvi­ra­ti­nin­kams Med­vil­nės kom­bi­na­te bu­vo su­da­ry­tos puikios są­ly­gos: jie buvo apiforminti penktos kategorijos šaltkalviais ir mo­ka­mas solidus, dau­giau nei  200 rub­lių mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas, nors jie ir nedirbo, tik sportavo.  Geriausiems dviratininkams iš pradžių buvo skirti bendrabučiai, o netrukus ir butai. Spor­ti­nin­kai bu­vo ska­ti­na­mi už pa­siek­tas per­ga­les, jais  rū­pinosi kombinato vadovai“, – prisiminė Napoleonas.
 

Netruks komandą papildė spar­čiai to­bu­lė­jan­tys vie­tos dvi­ra­ti­nin­kai, vė­liau ta­pę spor­to meist­rais Gin­tau­tas Kri­vic­kas, Ze­no­nas Je­re­mi­čius, An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius, An­ta­nas Bal­čius, iš Dot­nu­vos at­va­žia­vo Vla­das Gry­baus­kas, Vy­tau­tas Be­ran­kis, Vy­tau­tas Jo­nai­tis iš Rad­vi­liš­kio, Vy­tau­tas Paškaus­kas iš Kai­šia­do­rių.


„Medvilnė“ buvo ta komanda, kuri N. Buinauskui atnešė pripažinimą.  1967–1971 m. alytiškiai lai­mė­jo Lie­tu­vos ko­lek­ty­vų var­žy­bas, o 1969-aisiais per pres­ti­ži­nes daugiadienes lenk­ty­nes ap­link Lie­tu­vą jie į į prie­kį tepra­lei­do tik Kau­no „Ban­gą“.


As­me­ni­nė­je įskai­to­je di­de­liu pra­na­šu­mu nu­ga­lė­jo A. Be­ran­kis, ku­ris net 4 min. ap­len­kė savo artimiausius varžovus. 1970-aisiais „Med­vil­nė“ vėl buvo an­tra.


1968 m. prie ko­man­dos vai­ro sto­jo jau bai­gęs ak­ty­viai spor­tuo­ti V. Rut­kaus­kas, o N. Buinauskas toliau dirbo su jaunimu.


„Peržvelgus savo karjerą, vis dėl to patys gražiausi mano metai buvo dirbant su „Nemuno“, „Žalgirio“ draugijų ir Lietuvos moksleivių rinktinėmis.


Didžiausią džiaugsmą patyriau, kai „Nemuno“ dviratininkai ypač sėkmingai pasirodė per pagrindines varžybas - SSRS kaimo sporto draugijų čempionatą. Vienais metais tos varžybos mano dėka netgi buvo surengtos Alytuje.“, - teigė jubiliatas.


VIENAS.
 Napoleonas gimė Babtuose (Kauno r.), čia pradėjo dviratininko karjerą.   Su draugu mėgėjiškai pradėjęs važinėti dviračiu, netrukus jis tapo Kauno rajono, finalinių Lietuvos moksleivių pirmenybių čempionu.   


Studijuodamas Kūno kultūros institute, Napoleonas Įvykdė spor­to meist­ro nor­mą. Puikiai derino mokslą su sportu, mo­kėsi la­bai ge­rai, tre­jus me­tus ga­vo tuomet prestižinę Le­ni­no sti­pen­di­ją.


Pustrečių metų jis bu­vo instituto komjaunimo komiteto sek­re­to­rius. Todėl 1966–aisiais, bai­gus KKI, Napoleonas buvo kal­bi­namas dirb­ti Lie­tu­vos kom­jau­ni­mo CK sky­riaus ve­dė­ju. Tu­rė­jo ir dau­giau pa­siū­ly­mų, bet ne­su­ti­ko, jaunuolį viliojo trenerio darbas.


„Mano sportinė karjera nutrūko anksti. Bu­vau jau at­li­kęs ka­ri­nę tar­ny­bą, tarp dvi­ra­ti­nin­kų bu­vau vie­nas vy­res­nių. 
Tais lai­kais per įvai­rias var­žy­bas bu­vo įves­tas am­žiaus cen­zas, ne vi­so­se var­žy­bo­se
ga­lė­jau da­ly­vau­ti. 
Man pa­ti­ko tre­ne­rio dar­bas, jį ir pa­si­rin­kau. Vi­są gy­ve­ni­mą dir­bau treneriu, nebuvo nė vienų metų, kad į savo darbą ranka numočiau. Kiekvieną kartą vis atrasdavau save. Alytuje dviratininkus didesnę savo gyvenimo dalį ugdžiau vienas. Niekas nenorėjo imtis to sunkaus darbo, o aš dviračių bazėje buvau netgi daugiau nei namuose“, - dabar sako jubiliatas. MOKINIAI. Alytaus dviratininkų ugdytojui pavyko išugdyti Atėnų olimpinių žaidynių dalyvį Aivarą Baranauską, buvusius olimpinės rinktinės kandidatus Vygantą Kaminską ir  Marių Bernatonį, taip pat Antaną Balčių, ilgametį Lietuvos moterų dviračių treko rinktinės trenerį Antaną Jakimavičių.


Jubiliatas dabar Išgyvena, kad taip atsitiko su jo auklėtiniu A. Jakimavičiumi, kuris kaltinamas seksualiniu priekabievimu, nuteistas už disponavimą dopingo medžiagomis. „Jis pats dėl to kaltas, negalima šitaip“, - liūdnai taria Napoleonas.  


Pa­sak jubiliato, ne­daug trū­ko, kad 1980 m. Mask­vos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se bū­tų da­ly­va­vęs Aly­tu­je ka­ri­nę tar­ny­bą at­li­kęs kau­nie­tis Vi­das Če­paus­kas.  


Du SSRS rinktinės spor­ti­nin­kai jau bu­vo pel­nę tei­sę va­din­tis olim­pie­čiais, o  o ki­tiems bu­vo su­reng­tos at­ran­kos var­žy­bos.


Jė­gas ban­dė ir Lie­tu­vos rink­ti­nė, va­do­vau­ja­ma da­bar­ti­nio Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to Olimpinio sporto direkcijos direktoriaus pavaduotojo  Ka­zi­o Ste­po­na­vi­čiaus.


Rink­ti­nė­je bu­vo ir V. Če­paus­kas. Var­žy­bos vy­ko olim­pi­nė­je Kry­lat­sko­jės tra­so­je. Li­kus iki fi­ni­šo ke­tu­riems ra­tams, V. Če­paus­kas ati­trū­ko nuo grupės.


Prie jo ne­tru­kus pri­si­jun­gė A. Ba­ri­no­vas, nuo gru­pės juos sky­rė net trys mi­nu­tės. Ta­čiau pas­ta­ra­sis pra­dū­rė pa­dan­gą ir Vi­dą, li­kus iki fi­ni­šo ke­liems ki­lo­met­rams, pa­vi­jo pa­grin­di­nė gru­pė.


SKIRTUMAS.
 „Dvi­ra­čių tre­ne­ris ski­ria­si nuo ki­tų spor­to ša­kų tre­ne­rių. Lie­tu­vo­je dvi­ra­čių tre­ne­ris tu­ri bū­ti vis­kuo – ir me­cha­ni­kas, ir tre­ne­ris, ir vai­ruo­to­jas, ir tie­kė­jas, gy­dy­to­jas.


Ne­su­kly­siu pa­sa­kęs, kad vi­si Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ne­riai dir­ba nuo ry­to iki va­ka­ro, nie­kas į laik­ro­dį ne­žiū­ri. 
Jei ku­ris tas va­lan­das skai­čiuo­ja, dvi­ra­čių spor­te il­gai ne­už­si­bū­na. Aly­taus dvi­ra­čių spor­to ba­zė­je niekada nebuvau vie­ni­šas, tu­rėjau pa­gal­bi­nin­kų. Gaila, kad Alytuje ne­at­si­ran­da nau­jų tre­ne­rių. Dau­gu­ma aukš­tą­sias mo­kyk­las bai­gu­sių spe­cia­lis­tų dėl mažo atlyginimo mie­liau ren­ka­si dar­bą už­sie­ny­je.  


Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip už to­kį mažą at­ly­gi­ni­mą ga­li­ma treniruoti vai­kus, juos iš­vež­ti į plen­tą, ap­mo­ky­ti, už­tik­rin­ti sau­gu­mą. Rei­kia ir spor­ti­nio in­ven­to­riaus, pa­dan­gų – vi­sa tai bran­giai kai­nuo­ja“, - sako Napoleonas.


ATSISVEIKINMAS.
 2010-aisiais, sulaukus 70 metų, N. Buinauskas buvo priverstas palikti dviračių sportą. Nuo to laiko Alytuje progeso ir jo puoselėjama sporto šaka. „Ne liūdna, o tiesiog baisu. Dvi­ra­čių spor­tas da­bar eg­zis­tuo­ja ten, kur yra pi­ni­gų. Aly­taus dvi­ra­čių spor­tas buvo ne­at­siejama Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to da­lis. Ant kelių klaupiausi, kad dar porą- trejetą metų man dar būtų leista padirbti, bet mano aimanos niekas neišgirdo. Sako, - eik ilsėtis. O man ramybės dar nesinorėjo“, - liūdnai taria Napoleonas.

Dabar jam didžiausias džiaugsmas - aktyvūs dviračių sporto veteranai, su kuriais jis susitinka, taip pat žmonės, kurie, sugedud dviračiui, Napoleono prašo pataisyti.

 

Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
Esporto mūšyje - „Neptūno“ pergalė
2020 03 27
E-Sportas
Dvi Lietuvos krepšinio komandos - Klaipėdos „Neptūnas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“ išbandė savo jėgas esporte.
Krepšinio treneriams - nemokama programa
2020 03 26
Treneriai
Lietuvos krepšinio federacija kartu su Kauno technologijos universitetu pristatė rungtynių ir treniruočių vaizdo įrašų analizės programą „BasketMap“.
„Neptūnas“ neria į esportą
2020 03 25
„Neptūno” krepšinio klubas neria į naujus vandenis – esportą.
 
UEFA metraščiuose – ir Lietuvos čempionės
2020 03 29
Žvilgsnis
“Gintra-Universitetas” yra ketvirtoje vietoje tarp visų Europos klubų pagal sezonų skaičių elitiniame Čempionių lygos turnyre.
„Saugokime ne tik save, bet ir aplinkinius“
2020 03 29
Žvilgsnis
Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkų įprastą gyvenimą netikėtai sujaukė koronaviruso pandemija. Kaip dabar atrodo žalgiriečių kasdienybė?
A lygoje praranda daugiau nei uždirba
2020 03 28
A lyga
Naujasis A lygos prezidentas Ivanas Nevoina: „Norėdami tobulinti A lygą – turime bendradarbiauti tiek su klubais, tiek su LFF“.
„Gaila, bet priimtas teisingas sprendimas“
2020 03 24
Žvilgsnis
Olimpinius normatyvus įvykdę Lietuvos lengvaatlečiai: jei žaidynės vyktų, rizika būtų per didelė.
Lengvaatlečiai – už žaidynių nukėlimą
2020 03 23
Sprendimas
Tokijo olimpinės žaidynės turi būti nukeltos – tokia yra Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) ir jos sportininkų pozicija.
Dešimtis kilometrų nubėga ant namo stogo
2020 03 19
Daugeliui Europos šalių įvedus karantiną, lengvaatlečiai ieško įvairiausių būdų, kaip tinkamai atlikti treniruočių planą.
 
R.Balžekas: „Laiką panaudokime tinkamai“
2020 03 20
Tenisas
Balžeko teniso akademijos treneris Remigijus Balžekas netikėtai dėl paskelbto karantino atsiradusį laisvą laiką leidžia savo sodyboje Ukmergės rajone.
Daviso taurė: Lietuva neprilygo Portugalijai
2020 03 07
Daviso taurė
Šiauliuose vykusiame Daviso taurės mače prieš Portugalijos rinktinę lietuviai liko be pergalių. Svečiai Lietuvos rinktinę įveikė 4-0.
J. Tverijonas nusileido tituluotam varžovui
2020 03 06
Daviso taurė
Antrasis Daviso taurės susitikimas taip pat pasibaigė Portugalijos rinktinės pergale.
KOK'84 turnyras perkeliamas į birželį
2020 03 27
Bušido
Lietuvos bušido federacija (LBF) nusprendė nerizikuoti sportininkų bei žiūrovų sveikata ir kelia KOK'84 turnyrą į birželio 27 dieną.
E. Kavaliauskas: lentynos tuščios ir JAV
2020 03 25
Boksas
„Pradedu įsivažiuoti į tėvystę. Keltis naktį sunkiau nei būti ringe“, - juokavo JAV gyvenantis žymiausias Lietuvos boksininkas Egidijus Kavaliauskas.
Po atšauktos kovos spėjo grįžti į Lietuvą
2020 03 18
Boksas
Boksininkas Eimantas Stanionis apie atšauktą kovą sužinojo jau nusileidęs renginio mieste.
 
Pandemijos pabaigos liko laukti Italijoje
2020 03 25
Dviračiai
Kalnų dviratininkė Katažina Sosna siaučiant koronavirusui svarstė galimybes grįžti į Lietuvą, tačiau nusprendė likti Italijoje.
E.  Šiškevičius dviratį iškeitė į kastuvą
2020 03 18
Dviračiai
Dėl koronoviruso sustabdžius dviračių sporto sezoną, Evaldui Šiškevičiui atsirado laiko sodininkystei.
E. Šiškevičius iškovojo reitingo taškus
2020 03 14
Dviračiai
Šeštadienį pasibaigusiose prestižinėse 78-osiosie dviračių lenktynėse „Paryžius-Nica“ Evaldas Šiškevičius užėmė 49-ąją vietą.
Po 2 val. diskusijų – lemtingas sprendimas
2020 03 30
Sprendimas
Lietuvos vyrų rankinio lygos čempionatą nuspręsta nutraukti neskelbiant čempionų ir prizines vietas užėmusių komandų.
Rankininkų akistata su lenkais - birželį
2020 03 25
Rankinis
Europos rankinio federacija (EHF) sudarė kalendorių, kaip toliau bus vykdomos tiek klubų čempionatai, tiek atrankos į Europos bei pasaulio čempionatus.
Nukeltos Lietuvos rankininkų rungtynės
2020 03 20
Rankinis
Europos rankinio federacija (EHF) pranešė, kad neribotam laikui yra nukeliamos 2021 metų pasaulio čempionato II atrankos etapo kovos.
 
„Prancūzai nerimtai žiūri į grėsmes“
2020 03 24
Tinklinis
Lietuvos tinklininkė Viltė Makauskaitė karantino laikotarpį leidžia Lietuvoje
T. Vilimas: nežinome, kiek turėsime darbo
2020 03 19
Tinklinis
Aukščiausioje Švedijos vyrų tinklinio lygoje šį sezoną rungtyniavo du Lietuvos žaidėjai.
Džiaugiasi įgyta patirtimi
2020 03 17
Tinklinis
Pajėgioje Europos tinklinio lygoje - Vokietijos Bundeslygoje - šiame sezone buvo galima išvysti lietuvį Edviną Vaškelį.
B. Vanagas pristatė filmą apie Dakaro ralį
2020 03 20
Dakaras
Jau dabar galima pamatyti dviejų valandų trukmės filmą apie „Inbank team Pitlane“ iššūkius 2020-tųjų Dakaro ralyje.
„Moterų ralis“ perkeliamas į rugpjūtį
2020 03 16
Ralis
Balandžio 25-ąją turėjęs vykti automobilių sporto renginys „Moterų ralis“ priverstas keisti datą – renginys perkeliamas į rugpjūčio 8 d.
A. Jasikonis lipo ant podiumo
2020 03 08
Motokrosas
Lietuvis Arminas Jasikonis užėmė trečiąją vietą pasaulio motokroso čempionato etape Nyderlanduose.
 
Vaikams – dar daugiau inventoriaus
2020 03 30
Ledo ritulys
Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos (NVLRL) mokyklos dar labiau papildė savo inventorių – dešimt jų pasiekė konkurso būdu įsigytas inventorius.
Planus sugriovė įsisiautėjęs virusas
2020 03 29
Kalnų slidinėjimas
Geriausiam Lietuvos kalnų slidininkui Andrejui Drukarovui sezonas baigėsi Nepriklausomybės atkūrimo dieną – svarbiausio metų starto išvakarėse.
M. Armalis sugrįžta į mylimiausią komandą
2020 03 26
Ledo ritulys
Lietuvos ledo ritulio rinktinės vartininkas Mantas Armalis keičia klubą, bet lieka Švedijoje – 27-erių metų sportininkas sugrįžta į „Djurgarden“ komandą.
V. Andrulytė pasaulio reitinge - 13-a
2020 03 30
Buriavimas
Paskelbtame naujame pasaulio „Laser Radial“ buriuotojų reitinge lietuvė Viktorija Andrulytė užima 13-ąją vietą.
Sporto klubas – balkonuose ir terasose
2020 03 28
Treniruotės
„Impuls“ jau antrąkart surengė unikalią treniruotę namo kieme – gyventojai saugiai galėjo sportuoti savo balkonuose, terasose arba kambariuose prie lango.
Aptveriamos laisvalaikio erdvės
2020 03 27
Pramogos
Saugodama vilniečių sveikatą, karantino metu sostinės savivaldybė ėmėsi laikinai aptverti laisvalaikio erdves.
 
Žaidynių startas – 2021 m. liepą ir rugpjūtį
2020 03 30
Sprendimas
Prabėgus šešioms dienoms po oficialaus sprendimo perkelti 2020 metų Tokijo olimpines ir paralimpines žaidynes paskelbta naujoji jų data.
Likę be valstybės pinigų ieškos teisybės
2020 03 30
Finansai
Lėšų iš valstybės biudžeto negavusių sporto šakų federacijų vadovai žada aiškintis dėl neskirto finansavimo: „Bausmės turi būti sveiko proto.“
Daugiausia pinigų – plaukimui ir krepšiniui
2020 03 30
Pinigai
Išdalintos lėšos Lietuvos sporto šakų federacijoms. Valstybės biudžeto pinigų negavo keturios olimpinės sporto šakos, tarp jų ir futbolas.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas