Ingvaras Butautas 2012 m. vasario 10 d. 09:45 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

Pykstasi dėl istorijos ir ateities

Neseniai vadovauti Lietuvos šachmatų federacijai stojusių J. Viesulo ir daugumos tarybos narių ginčas iš interneto žada persikelti į visuotinį susirinkimą

J. Viesulo vadovaujamoje federacijoje kyla nesutarimų viesulai
J. Viesulo vadovaujamoje federacijoje kyla nesutarimų viesulai
Lietuvos šachmatų federacijos (LŠS) interneto puslapis mirga nuo prieštaringų pareiškimų. Šešių iš devynių LŠS valdančiojo organo – Tarybos - narių ir federacijos prezidento Jono Viesulo nuomonės nesutapo. Ir nesutapo tiek, kad tarybos nariai tvirtina, negalį dirbti su tokiu vadovu, o pats J. Viesulas kaltina pastaruosius gerų idėjų žlugdymu.

Prezidento siūlomus naujus įstatus, tarybos dauguma kritikuoja, laikydama juos nedemokratiškais ir teigdama, kad įstatussuvažiavimui patvirtinti gali siūlyti tik taryba.

Gali būti, kad kažkam iš konfrontuojančių teks pasitraukti iš savo pareigų. Tiesa tai įgyvendinti taip pat nebus lengva. Sprendimus atstatydinti prezidentą ar tarybos narius gali visuotinis federacijos narių susirinkimas. O jis abiejų pusių organizuojamas skirtingomis dienomis.

Datos

„ Vasario 26-ą darome suvažiavimą. Kad jame sudėti visus taškus ant i. Mes gruodžio 21-ąją apsitarėme taryboje,  viskas lygtai buvo puiku. Bet vėliau grupelė tarybos narių  pradėjo tą  procesą stabdyti,“ – kalbėjo  LŠF vadovas.  Anot jo, vasario 26-ąją, kaip suvažiavimo datą ,taryba buvo priėmusi kone vienbalsiai.

„Bet per tą posėdį aš atšaukiau iš pareigų LŠF viceprezidentą poną Antaną Zapolskį. Aišku, jis pasijuto įžeistas, nepripažintas ir kažkiek destrukcijos įneša,“ – kalbėjo  J. Viesulas.

LŠF tarybos dauguma federacijos internetiniame puslapyje prašo jos narių neraguoti į prezidento pareiškimus, bei laišku s, kviečiančius į vasario 26-iosios susirinkimą. Taryba tvirtina, kad tik ji gali skelbti susirinkimo datą ir žada jį surengti vėliau.

„Susirinkimą turi šaukti taryba, ji turi nustatyti dienotvarkę. Kaip jis ją galėjo numatyti pats vienasmeniškai?“  - retoriškai klausė LŠF viceprezidentas Laimonas Kudžma.

 Viena iš priežasčių, kodėl yra neskubama - taryba dar nėra pasirašiusi metinės atskaitomybės.

Istorija


 Bene pirmas rimtesnis susikirtimas tarp LŠF prezidento ir šešių federacijos tarybos narių Josifo Buršteino,  Aleksandro Černovo, Neriaus Gasparavičiaus, Laimono Kudžmos, Rimanto Paliušio ir Antano Zapolskio įvyko dėl šachmatų federacijos istorijos klausimų.

„Mūsų nesutarimai prasidėjo dėl LŠF įsikūrimo datos,“ – mano LŠF vadovas.

1921-ųjų rugpjūčio 3 d. įsisteigė Kauno šachmatininkų draugija. J. Viesulas mano, kad LŠF istoriją vertėtų skaičiuoti nuo tada.

„Draugijos veikla apėmė visą Lietuvą.  Mes su  su Algimantu Butnoriumi atradome dokumentus valstybiniame archyve,“ – tvirtino LŠF vadovas.
 
Tarybos dauguma atsisakė pripažinti šią datą. Anot jos, šachmatai Lietuvos teritorijoje buvo žaidžiami ir anksčiau, o Lietuvos šachmatų sąjunga, kurios tąsa save laiko LŠF, buvo įkurta 1929 metais.

Nors pernai J. Viesulo surengtą LŠF 90-mečio minėjimą aplankė ir FIDE prezidentas Kirsanas Iliumžinovas, Lietuvoje jis nebuvo pripažintas visų.

Kivirčai

LŠF interneto svetainėje chessfed.lt "pareiškimų diskusiją" pradėjo J. Viesulas, paskal bęs vasario 26 d.  rengiamą visuotin į susirinkimą ir paskelbęs jo dienotvarkę.

Sausio 30 d. sveitainėje pasidorė LŠF tarybos narių daugumos viešas  pareiškimas:

"Gerbiami federacijos nariai,
Nuoširdžiai rūpindamiesi federacijos ir visų federacijos narių reikalais ir gerove, norime Jums pateikti informaciją dėl dabartinio federacijos prezidento Jono Viesulo veiksmų, kurie, Tarybos narių nuomone, yra žalingi federacijos ir visų jos narių interesams, pažeidžia ilgametes federacijos tradicijas ir kenkia Lietuvos federacijos ir šachmatų sporto prestižui.
1.Tarybos narių nuomone, tolimesnis tarybos racionalus ir rezultatų galintis duoti bendradarbiavimas su prezidentu Jonu Viesulu yra neįmanomas, kadangi Jonas Viesulas neturi reikiamos kompetencijos, ignoruoja tarybos sprendimus, piktnaudžiauja savo užimamomis pareigomis, trikdo visos federacijos veiklą, savo veiksmais federacijoje siekia įvesti vienvaldišką prezidento diktatą, prieštaraujantį tiek federacijos įstatams, tiek federacijos ilgametėms tradicijoms, kurios sprendžiant iš J. Viesulo veiksmų, jam yra visiškai svetimos.
2.Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas) . Norime paaiškinti, kad sprendimas, kada šaukti eilinius narių susirinkimus, nustatyti jų darbotvarkę ir spręsti kitus su sušaukimu susijusius klausimus pagal federacijos įstatus yra federacijos tarybos išimtinė kompetencija, o ne prezidento. Paaiškiname, kad taryboje federacijos narių susirinkimo 2012-02-26 diena nebuvo nustatyta kaip galutinė diena, nes taryba nežinojo ar iki susirinkimo bus atlikti visu būti veiksmai siekiant sušaukti narių susirinkimą ir buvo nuspręsta 2012-01-18 šaukiamame tarybos posėdyje nustatyti galutinę datą atsižvelgiant į tai ar yra atlikti visi susirinkimo sušaukimui būtini paruošiamieji veiksmai. Šiai dienai taryba dar nėra gavusi nei 2011 metų metinės finansinės atskaitos, todėl negali su ja susipažinti ir negali jos pateikti revizijos komisijai likus 30 dienų iki susirinkimo, kaip reikalauja įstatų 4.10.16 p., taip pat nėra gavusi ir prezidento metinio pranešimo, todėl negali tinkamai atlikti visų su susirinkimu susijusių veiksmų. Šiuo metu tarybos nariai gauna ir federacijos narių pageidavimą 2010-02-26 dieną nešaukti susirinkimo, todėl dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo tikslios datos bus sprendžiama artimiausiame tarybos posėdyje, o apie priimtą sprendimą bus informuoti visi federacijos nariai.
3. Ponas Jonas Viesulas nurodo, kad vienas iš klausimų bus svarstoma nauja įstatų redakcija ir pateikė įstatų redakcijos projektą. Tarybos nariai paaiškina, kad pagal federacijos įstatų 4.10.17 punktą įstatų redakciją ruošia ne prezidentas, o taryba ir taryba siūlo įstatų projektą. Tarybos nariai atsakingai pareiškia, kad Jono Viesulo skelbiamo įstatų projekto taryba neruošė, šis įstatų projektas nebuvo svarstytas taryboje ir jam taryba nėra pritarusi, todėl Jonas Viesulas apeidamas tarybą internetiniame tinklapyje pateikė tik savo paties paruoštą įstatų redakciją.
4. [...].
16.Nebegalime daugiau tylėti, todėl šį pareiškimą pasirašę tarybos nariai kreipiasi į visus Lietuvos šachmatų federacijos narius norėdami informuoti, kad federacijos prezidentas Jonas Viesulas yra visiškai praradęs federacijos tarybos daugumos narių pasitikėjimą ir tarybos daugumos narių nuomone, tolimesnis sėkmingas ir konstruktyvus tarybos ir prezidento bendradarbiavimas yra neįmanomas, todėl tarybos nariai, remdamiesi įstatų 4.10.3. punktu siūlo visuotiniame narių susitikime federacijos nariams balsuoti dėl Jono Viesulo atšaukimo iš federacijos prezidento pareigų.
17.Siekiant užkirsti kelią galimiems tolimesniems prezidento Jono Viesulo veiksmams, prieštaraujantiems federacijos narių interesams bei federacijos prestižui, federacijos tarybos nariai artimiausiu metu inicijuoja tarybos posėdį, kuriame bus sprendžiama dėl to, kokių priemonių imtis siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams bei siekiant užtikrinti skaidrų, efektyvų, sklandų ir normalų federacijos darbą."J. Viesulas į pareiškimą atsakė savo kreipimusi:

"Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Dar kartą noriu pakviesti visus į eilinį federacijos suvažiavimą š.m. vasario 26 d. (14 val. Žemaitės g. 6, Vilnius), nes šie metai mums ypatingi: šachmatų olimpiados, Europos Senjorų šachmatų čempionato metai. Kviečiu visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Noriu labai atsiprašyti, kad Jūsų išrinktas LŠF prezidentu, pateikiau Jums tvirtinti LŠF Tarybos narių komandą, kurioje destruktyviai veikiantys kai kurie nariai savo asmeninėm ambicijom pradėjo trukdyti bendram darbui, kas ir man buvo labai netikėta.
Išsamią ataskaitą apie atliktus darbus įteiksiu kiekvienam federacijos nariui suvažiavimo metu."


Dėl to tarybos nariams teko kurti dar vieną pareiškimą:

"Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos."


Komentarai

Jonas Viesulas, LŠF prezidentas: „Vienas ponas viceprezidentas man pareiškė, kad prezidentas turi rūpintis tik parama ir niekur nesikišti. Aš esu kitos nuomonės. Manau, kad prezidentas turi žiūrėti ir į perspektyvą, kurti visą strategiją, bendrauti su federacijos nariais, išgirsti jų problemas.

Aš tarybos veiklą suprantu, kaip darbo ir atsakomybės pasidalijimą: vienas atsakingas už trenerių rengimą, kitas – už teisėjų reikalu s ir panašiai. O man  teigia, kad taryba turi būti kone diskusijų klubas. Negaliu su tuo sutikti.

Teko atsiprašyti federacijos narių. Aš juk pats pasiūliau jiems išrinkti šią tarybą. Man patarė, kad šitie žmonės bus labiausiai tinkami. O daugelis federacijos narių į juos žiūrėjo skeptiškai. Bet aš prisiėmiau atsakomybę už juos. Galvojau: bus komanda, kartu dirbsime. Bet jeigu komandos nėra, tai kuo greičiau darom suvažiavimą ir keiskim juos...
 
Vis dėl to manau , kad esame viena šachmatų  šeima ir išspręsime savo nesutarimus per suvažiavimą. Ir raginu jį padaryti kuo greičiau, nes šiemet mes turėsime labai daug darbo, juk vyks ir Europos senjorų čempionatas ir šachmatų olimpiada.“

Laimonas Kudžma, LŠF viceprezidentas: „LŠF prezidentas negerbia Tarybos sprendimų.

Jeigu pareiškimą pasirašė du trečdaliai tarybos, vadinasi nėra labai gerai, yra ko rūpintis. Einama link autoritarizmo – link vieno žmogaus valdymo. O turėtų būti komanda, turėtų būti priimami kolegialūs sprendimai.

Jo naujųjų federacijos įstatų  projekte siūloma, kad viskas būtų pavaldu vien tik prezidentui. Tarybos jose nereikia. Vargu ar teisingumo ministerija registruotų tokius įstatus. Mes nesutinkam su tuo, kad viską spręstų vienas žmogus.

Ta gręsianti dvivaldystė nieko gero šachmatams nežada. Mes norime, kad įvyktų susirinkimas  pagal įstatuose numatytą tvarką ir kovo mėnesį jis bus šaukiamas. Kad žmonės spėtų susivokti kas kaip yra.

Prezidentas yra tarybos narys, jos pirmininkas.  Ir jeigu dauguma tarybos narių sako, kad ji sunkiai gali  dirbti su juo, tai šitai kažką juk reiškia...  Antras dalykas: tai uri būti komandinis darbas ir sprendimai priiminėjami kolegialiai. Ir mes norime, kad būtų laikomasi nutarimų, kuriuos priėmė taryba, nebūtų imamasi nesuderintų veiksmų. Jeigu kiekvienas mūsų darysim viską asmeniškai ir nederindami vienas su kitu, tai mūsų šachmatų vežimas judės, kaip Krylovo pasakėčioje...

Niekas neturi akies prieš prezidentą asmeniškai. Tiesiog yra kritikuojami tie jo veiksmai,  kurie buvo padaryti nesuderinus su taryba.“

Faktai

Nei LŠF prezidentas J. Viesulas, nei dauguma tarybos narių nėra savop postuose išdirbę nė metų.

J. Viesulas Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu tapo 2011 -ųjų birželį, rinkimuose nedidele persvara įveikęs buvusį federacijos vadovą Joną Sidabrą.

Kartu su J. Viesulu, dirbti pradėjo ir naujoji LŠF taryba. Iš 9 senosios LŠF tarybos narių, naujojoje liko tik vienas.

LŠF viceprezidentais tapo L. Kudžma ir A. Zapolskis.
Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
Savaitės žaidėjas - "Juventus" aukštaūgis
2019 04 23
LKL
Naudingiausias kovo mėnesio LKL krepšininkas M. Gebenas pirmą kartą šį sezoną tapo savaitės žaidėju.
„Žalgiris“ - nežymus autsaideris
2019 04 23
Eurolyga
Lažybininkai antradienio Eurolygos rungtynėse "Žalgirio" galimybes laimėti vertina 38 procentais, krepšinio aistruoliai - dar mažiau, vos 33.
A.Sabonis rinktinėje nemato dramos
2019 04 23
Konferencija
LKF konferencija: apie pasiekimus, pinigus, nedrausmingus narius, teisėjavimą, konfliktą rinktinėje, referendumą, A.Sabonio sūnų, „Žalgirį“ (VIDEO).
 
"Grįžau į Lietuvą stipresnis"
2019 04 23
A lyga
2016-aisiais iš tuometinių "Trakų" išvykęs į gimtąją Baltarusiją, grįžęs į "Riterius" A. Gurenka sako,kad A lygos lygis išliko toks pat.
UEFA licencijos - penkiems klubams
2019 04 23
Kuluaruose
LFF Licencijavimo komitetas išdavė UEFA licencijas "Sūduvai", "Žalgiriui", "Riteriams", "Stumbrui" ir "Kauno Žalgiriui".
Pirmo rato pabaigoje iššovė "Palanga"
2019 04 23
A lyga
Pirmojo rato finišas: favoritai grįžo į turnyro lentelės aukštumas, T Kišas pelnė septintą įvartį, A.Skarbalius - nepatenkintas savo komandos rezultatais.
„Baltasis žmogau, kaip sekasi?“
2019 04 20
Svetur
Su pajėgiausiais planetos bėgikais Kenijoje stovyklavęs Lietuvos rekordininkas Simas Bertašius: „Juos gerbiu dar labiau“.
Olimpietės sugrįžimą stabdo skurdi realybė
2019 04 17
Žvilgsnis
Maratonininkė D.Lobačevskė įsitikino: profesionaliems sportininkams atsigavimą po traumų labai sunkina šiuolaikinių reabilitacijos centrų stygius.
Europos kongrese – svarbūs sprendimai
2019 04 16
Kongresas
Europos lengvosios atletikos kongrese nutarta, kad žemyno čempionate moterys, kaip ir vyrai, ėjimo varžybose įveiks ne tik 20 km, bet ir 50 km distanciją.
 
Iš lietuvių lentelėje kilo tik L. Grigelis
2019 04 22
Reitingas
Pasaulio tenisininkų reitingų lentelėje R. Berankis smuktelejo viena vieta, J. Eidukonytė - penkiomis, L. Grigelis viena vieta pakilo.
Kipre – Lietuvos tenisininkės triumfas
2019 04 20
Vilniaus teniso akademijos auklėtinė 14-metė Patricija Paukštytė turnyro Kipre finale parklupdė varžybų favoritę.
Lietuvės suklupo lemiamame mače
2019 04 19
Fed Cup
Lietuvos tenisininkės pralaimėjo suomėms ir nepateko į Federacijų taurės turnyro aukštesnę grupę.
Iš Sofijos – su bronzos medaliu
2019 04 21
Tekvondo
Dvidešimtmetei tekvondo kovotojai K. Tvaronavičiūtei turnyre Bulgarijoje pritrūko vienos pergalės iki finalo kovos su dukart olimpine čempione J. Jones.
Seimo narys parodė savo jėgą
2019 04 19
Graplingo imtynės
Šiauliuose praūžęs miesto graplingo čempionatas sutraukė per šimtą dalyvių, tarp kurių netrūko koviniame sporto pasaulyje žinomų vardų.
Sportas – lyg narkotikas
2019 04 19
Bušido
„Žvaigždė? Aš? Nesąmonė. Tai trukdo sportininkui, – atvirai sako kovotojas Marius Žaromskis, žengsiantis į narvą Vilniuje.
 
Kelią baigė ketvirtfinalyje
2019 04 22
BMX dviračiai
Europos mažųjų dviračių taurės etape lietuvis G. Pabijanskas sėkmingai įveikė šešioliktfinalį ir aštuntfinalį ir baigė savo pasirodymą ketvirtfinalyje.
Po Šiaurės pragaro kaista lietuvio telefonas
2019 04 15
Atgarsiai
Legendinėse lenktynėse Paryžius – Rubė 9-ąją vietą iškovojęs Evaldas Šiškevičius: „Padariau tai, ko labai norėjau. Geriau tikėtis ir negalėjau.”
Vėl pasižymėjo legendinėse lenktynėse
2019 04 14
Dviračiai
Paryžius - Rubė lenktynių išvakarėse Lietuvos dviratininkas EValdas Šiškevičius gavo dovanų alaus "Evaldas", taip pavadinto jo garbei.
"Žaidėme ne su moliais"
2019 04 22
Rankinis
Baltijos rankinio lygos medalių savaitgalį neiškovojusio "Dragūno" treneris A.Juškėnas - apie finalo ketvertą, klubo 20-mečio šventę, jo perspektyvas.
"Dragūnas" liko be medalių
2019 04 21
Rankinis
Baltijos rankinio čempionato mažajame finale Klaipėdos "Dragūnas" 26:27 nusileido Minsko SKA ir užėmė ketvirtąją vietą.
Finale – Kauno ir Garliavos rankininkės
2019 04 20
Moterų rankinis
Lietuvos moterų rankinio lygoje (LMRL) abi pusfinalio serijos baigėsi sausais rezultatais 2:0. Abejose nesėkmes patyrė Vilniaus ekipos.
 
Vieni šventė, kiti kaltino teisėjus
2019 04 15
Lietuvos čempionatas
Vienas įspūdingiausių savaitgalių Lietuvos tinklinio čempionatų istorijoje vainikuotas Klaipėdos "Amber Queen" triumfu.
Po auksinio seto - nevaldomos emocijos
2019 04 14
Finalas
Lietuvos moterų tinklinio finale po permainingo auksinio seto Kauno VDU žaidėjos šoko pergalės šokį ir liejo džiaugsmo ašaras.
Bronza keliaus į Kauną ir Jonavą
2019 04 14
Tinklinis
Rungtynes dėl trečiųjų Lietuvos tinklinio čempionatų vietų laimėjo Kauno" Rio-Starto" vyrai ir Jonavos "Aušrinės-KKSC" moterys.
Lietuvis sužibėjo Europos čempionate
2019 04 23
Kartingas
Europos kartingo čempionato pirmojo etapo lenktynėse K.Šikšnelis užėmė dešimtąją vietą - tai geriausias lietuvių rezultatas "Junior" klasės varžybose.
Maršrutas nesikeičia: Vilnius – Palanga
2019 04 19
Lenktynės
Gegužės 3 dieną bus duotas startas tapusioms tradicinėmis, jau penktosioms elektromobilių varžyboms „Charge it on! Vilnius - Palanga“.
Europos kartingo čempionate – ir lietuvis
2019 04 19
Kartingas
Balandžio 21 d., Prancūzijoje vyksiančiame CIK-FIA Europos kartingo čempionato 1-ojo etapo lenktynėse startuos Lietuvos čempionas Kajus Šikšnelis.
 
Lietuviams - lenkų smūgis mačo pabaigoje
2019 04 23
Draugiškos rungtynės
Draugiškų Lietuvos ir Lenkijos ledo rituliininkų rungtynių pabaigoje varžovai vartininką keitė šeštuoju aikštės žaidėju ir tuo pasinaudojo maksimaliai.
Estams pasipriešinti nepajėgė
2019 04 23
Akmenslydis
Pasaulio mišrių porų akmenslydžio čempionato D grupės ketvirtajame susitikime ketvirtąją nesėkmę patyrė Lietuvos atstovai.
Lietuviai - vis dar be pergalių
2019 04 22
Akmenslydis
Pasaulio akmenslydžio pirmenybėse Norvegijoje mišri Lietuvos pora nusileido Norvegijos ir Škotijos komandoms.
Pasaulio čempionate - lietuvių nesėkmės
2019 04 23
Stalo tenisas
Pasaulio stalo teniso čempionate veteranė R. Paškauskienė 0:4 pralaimėjo 16-metei amerikietei A. Wang. Nesėkmes patyrė ir kiti lietuviai.
Jubiliejinė taurė - kaunietės rankose
2019 04 23
Biliardas
Į didžiausias moterų pulo varžybas „M8 taurė 2019“ Kaune susirinko 20 sportininkių iš visos Lietuvos, o finale rungėsi dvi kaunietės.
Žiemą – ant sniego, vasarą – ant vandens
2019 04 23
Žvilgsnis
Geriausias Lietuvos snieglentininkas Motiejus Morauskas: apie pasibaigusį sezoną, ilgus plaukus, Seppe vardą, krepšinį, olimpines viltis.
 
Pergalingą kadrą pagavo jau ketvirtą sykį
2019 04 23
Konkursas
Geriausioje kovo mėnesio Lietuvos sporto nuotraukoje – stalo tenisininkė. Jos akylą žvilgsnį į kamuoliuką užfiksavo Augustas Četkauskas.
Atletus pasivijo suvenyrai ir prizai
2019 04 21
Apdovanojimai
2018 m. Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių dalyviai bei artimiausia jų pamaina buvo pagerbti LTOK.
Pirmą Fondo barjerą įveikė 1041 projektas
2019 04 18
Fondas
Paskelbtas 2019 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų, atitikusių nustatytus formalius vertinimo kriterijus, sąrašas.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas