Ingvaras Butautas 2012 m. vasario 10 d. 09:45 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

Pykstasi dėl istorijos ir ateities

Neseniai vadovauti Lietuvos šachmatų federacijai stojusių J. Viesulo ir daugumos tarybos narių ginčas iš interneto žada persikelti į visuotinį susirinkimą

J. Viesulo vadovaujamoje federacijoje kyla nesutarimų viesulai
J. Viesulo vadovaujamoje federacijoje kyla nesutarimų viesulai
Lietuvos šachmatų federacijos (LŠS) interneto puslapis mirga nuo prieštaringų pareiškimų. Šešių iš devynių LŠS valdančiojo organo – Tarybos - narių ir federacijos prezidento Jono Viesulo nuomonės nesutapo. Ir nesutapo tiek, kad tarybos nariai tvirtina, negalį dirbti su tokiu vadovu, o pats J. Viesulas kaltina pastaruosius gerų idėjų žlugdymu.

Prezidento siūlomus naujus įstatus, tarybos dauguma kritikuoja, laikydama juos nedemokratiškais ir teigdama, kad įstatussuvažiavimui patvirtinti gali siūlyti tik taryba.

Gali būti, kad kažkam iš konfrontuojančių teks pasitraukti iš savo pareigų. Tiesa tai įgyvendinti taip pat nebus lengva. Sprendimus atstatydinti prezidentą ar tarybos narius gali visuotinis federacijos narių susirinkimas. O jis abiejų pusių organizuojamas skirtingomis dienomis.

Datos

„ Vasario 26-ą darome suvažiavimą. Kad jame sudėti visus taškus ant i. Mes gruodžio 21-ąją apsitarėme taryboje,  viskas lygtai buvo puiku. Bet vėliau grupelė tarybos narių  pradėjo tą  procesą stabdyti,“ – kalbėjo  LŠF vadovas.  Anot jo, vasario 26-ąją, kaip suvažiavimo datą ,taryba buvo priėmusi kone vienbalsiai.

„Bet per tą posėdį aš atšaukiau iš pareigų LŠF viceprezidentą poną Antaną Zapolskį. Aišku, jis pasijuto įžeistas, nepripažintas ir kažkiek destrukcijos įneša,“ – kalbėjo  J. Viesulas.

LŠF tarybos dauguma federacijos internetiniame puslapyje prašo jos narių neraguoti į prezidento pareiškimus, bei laišku s, kviečiančius į vasario 26-iosios susirinkimą. Taryba tvirtina, kad tik ji gali skelbti susirinkimo datą ir žada jį surengti vėliau.

„Susirinkimą turi šaukti taryba, ji turi nustatyti dienotvarkę. Kaip jis ją galėjo numatyti pats vienasmeniškai?“  - retoriškai klausė LŠF viceprezidentas Laimonas Kudžma.

 Viena iš priežasčių, kodėl yra neskubama - taryba dar nėra pasirašiusi metinės atskaitomybės.

Istorija


 Bene pirmas rimtesnis susikirtimas tarp LŠF prezidento ir šešių federacijos tarybos narių Josifo Buršteino,  Aleksandro Černovo, Neriaus Gasparavičiaus, Laimono Kudžmos, Rimanto Paliušio ir Antano Zapolskio įvyko dėl šachmatų federacijos istorijos klausimų.

„Mūsų nesutarimai prasidėjo dėl LŠF įsikūrimo datos,“ – mano LŠF vadovas.

1921-ųjų rugpjūčio 3 d. įsisteigė Kauno šachmatininkų draugija. J. Viesulas mano, kad LŠF istoriją vertėtų skaičiuoti nuo tada.

„Draugijos veikla apėmė visą Lietuvą.  Mes su  su Algimantu Butnoriumi atradome dokumentus valstybiniame archyve,“ – tvirtino LŠF vadovas.
 
Tarybos dauguma atsisakė pripažinti šią datą. Anot jos, šachmatai Lietuvos teritorijoje buvo žaidžiami ir anksčiau, o Lietuvos šachmatų sąjunga, kurios tąsa save laiko LŠF, buvo įkurta 1929 metais.

Nors pernai J. Viesulo surengtą LŠF 90-mečio minėjimą aplankė ir FIDE prezidentas Kirsanas Iliumžinovas, Lietuvoje jis nebuvo pripažintas visų.

Kivirčai

LŠF interneto svetainėje chessfed.lt "pareiškimų diskusiją" pradėjo J. Viesulas, paskal bęs vasario 26 d.  rengiamą visuotin į susirinkimą ir paskelbęs jo dienotvarkę.

Sausio 30 d. sveitainėje pasidorė LŠF tarybos narių daugumos viešas  pareiškimas:

"Gerbiami federacijos nariai,
Nuoširdžiai rūpindamiesi federacijos ir visų federacijos narių reikalais ir gerove, norime Jums pateikti informaciją dėl dabartinio federacijos prezidento Jono Viesulo veiksmų, kurie, Tarybos narių nuomone, yra žalingi federacijos ir visų jos narių interesams, pažeidžia ilgametes federacijos tradicijas ir kenkia Lietuvos federacijos ir šachmatų sporto prestižui.
1.Tarybos narių nuomone, tolimesnis tarybos racionalus ir rezultatų galintis duoti bendradarbiavimas su prezidentu Jonu Viesulu yra neįmanomas, kadangi Jonas Viesulas neturi reikiamos kompetencijos, ignoruoja tarybos sprendimus, piktnaudžiauja savo užimamomis pareigomis, trikdo visos federacijos veiklą, savo veiksmais federacijoje siekia įvesti vienvaldišką prezidento diktatą, prieštaraujantį tiek federacijos įstatams, tiek federacijos ilgametėms tradicijoms, kurios sprendžiant iš J. Viesulo veiksmų, jam yra visiškai svetimos.
2.Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas) . Norime paaiškinti, kad sprendimas, kada šaukti eilinius narių susirinkimus, nustatyti jų darbotvarkę ir spręsti kitus su sušaukimu susijusius klausimus pagal federacijos įstatus yra federacijos tarybos išimtinė kompetencija, o ne prezidento. Paaiškiname, kad taryboje federacijos narių susirinkimo 2012-02-26 diena nebuvo nustatyta kaip galutinė diena, nes taryba nežinojo ar iki susirinkimo bus atlikti visu būti veiksmai siekiant sušaukti narių susirinkimą ir buvo nuspręsta 2012-01-18 šaukiamame tarybos posėdyje nustatyti galutinę datą atsižvelgiant į tai ar yra atlikti visi susirinkimo sušaukimui būtini paruošiamieji veiksmai. Šiai dienai taryba dar nėra gavusi nei 2011 metų metinės finansinės atskaitos, todėl negali su ja susipažinti ir negali jos pateikti revizijos komisijai likus 30 dienų iki susirinkimo, kaip reikalauja įstatų 4.10.16 p., taip pat nėra gavusi ir prezidento metinio pranešimo, todėl negali tinkamai atlikti visų su susirinkimu susijusių veiksmų. Šiuo metu tarybos nariai gauna ir federacijos narių pageidavimą 2010-02-26 dieną nešaukti susirinkimo, todėl dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo tikslios datos bus sprendžiama artimiausiame tarybos posėdyje, o apie priimtą sprendimą bus informuoti visi federacijos nariai.
3. Ponas Jonas Viesulas nurodo, kad vienas iš klausimų bus svarstoma nauja įstatų redakcija ir pateikė įstatų redakcijos projektą. Tarybos nariai paaiškina, kad pagal federacijos įstatų 4.10.17 punktą įstatų redakciją ruošia ne prezidentas, o taryba ir taryba siūlo įstatų projektą. Tarybos nariai atsakingai pareiškia, kad Jono Viesulo skelbiamo įstatų projekto taryba neruošė, šis įstatų projektas nebuvo svarstytas taryboje ir jam taryba nėra pritarusi, todėl Jonas Viesulas apeidamas tarybą internetiniame tinklapyje pateikė tik savo paties paruoštą įstatų redakciją.
4. [...].
16.Nebegalime daugiau tylėti, todėl šį pareiškimą pasirašę tarybos nariai kreipiasi į visus Lietuvos šachmatų federacijos narius norėdami informuoti, kad federacijos prezidentas Jonas Viesulas yra visiškai praradęs federacijos tarybos daugumos narių pasitikėjimą ir tarybos daugumos narių nuomone, tolimesnis sėkmingas ir konstruktyvus tarybos ir prezidento bendradarbiavimas yra neįmanomas, todėl tarybos nariai, remdamiesi įstatų 4.10.3. punktu siūlo visuotiniame narių susitikime federacijos nariams balsuoti dėl Jono Viesulo atšaukimo iš federacijos prezidento pareigų.
17.Siekiant užkirsti kelią galimiems tolimesniems prezidento Jono Viesulo veiksmams, prieštaraujantiems federacijos narių interesams bei federacijos prestižui, federacijos tarybos nariai artimiausiu metu inicijuoja tarybos posėdį, kuriame bus sprendžiama dėl to, kokių priemonių imtis siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams bei siekiant užtikrinti skaidrų, efektyvų, sklandų ir normalų federacijos darbą."J. Viesulas į pareiškimą atsakė savo kreipimusi:

"Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Dar kartą noriu pakviesti visus į eilinį federacijos suvažiavimą š.m. vasario 26 d. (14 val. Žemaitės g. 6, Vilnius), nes šie metai mums ypatingi: šachmatų olimpiados, Europos Senjorų šachmatų čempionato metai. Kviečiu visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Noriu labai atsiprašyti, kad Jūsų išrinktas LŠF prezidentu, pateikiau Jums tvirtinti LŠF Tarybos narių komandą, kurioje destruktyviai veikiantys kai kurie nariai savo asmeninėm ambicijom pradėjo trukdyti bendram darbui, kas ir man buvo labai netikėta.
Išsamią ataskaitą apie atliktus darbus įteiksiu kiekvienam federacijos nariui suvažiavimo metu."


Dėl to tarybos nariams teko kurti dar vieną pareiškimą:

"Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos."


Komentarai

Jonas Viesulas, LŠF prezidentas: „Vienas ponas viceprezidentas man pareiškė, kad prezidentas turi rūpintis tik parama ir niekur nesikišti. Aš esu kitos nuomonės. Manau, kad prezidentas turi žiūrėti ir į perspektyvą, kurti visą strategiją, bendrauti su federacijos nariais, išgirsti jų problemas.

Aš tarybos veiklą suprantu, kaip darbo ir atsakomybės pasidalijimą: vienas atsakingas už trenerių rengimą, kitas – už teisėjų reikalu s ir panašiai. O man  teigia, kad taryba turi būti kone diskusijų klubas. Negaliu su tuo sutikti.

Teko atsiprašyti federacijos narių. Aš juk pats pasiūliau jiems išrinkti šią tarybą. Man patarė, kad šitie žmonės bus labiausiai tinkami. O daugelis federacijos narių į juos žiūrėjo skeptiškai. Bet aš prisiėmiau atsakomybę už juos. Galvojau: bus komanda, kartu dirbsime. Bet jeigu komandos nėra, tai kuo greičiau darom suvažiavimą ir keiskim juos...
 
Vis dėl to manau , kad esame viena šachmatų  šeima ir išspręsime savo nesutarimus per suvažiavimą. Ir raginu jį padaryti kuo greičiau, nes šiemet mes turėsime labai daug darbo, juk vyks ir Europos senjorų čempionatas ir šachmatų olimpiada.“

Laimonas Kudžma, LŠF viceprezidentas: „LŠF prezidentas negerbia Tarybos sprendimų.

Jeigu pareiškimą pasirašė du trečdaliai tarybos, vadinasi nėra labai gerai, yra ko rūpintis. Einama link autoritarizmo – link vieno žmogaus valdymo. O turėtų būti komanda, turėtų būti priimami kolegialūs sprendimai.

Jo naujųjų federacijos įstatų  projekte siūloma, kad viskas būtų pavaldu vien tik prezidentui. Tarybos jose nereikia. Vargu ar teisingumo ministerija registruotų tokius įstatus. Mes nesutinkam su tuo, kad viską spręstų vienas žmogus.

Ta gręsianti dvivaldystė nieko gero šachmatams nežada. Mes norime, kad įvyktų susirinkimas  pagal įstatuose numatytą tvarką ir kovo mėnesį jis bus šaukiamas. Kad žmonės spėtų susivokti kas kaip yra.

Prezidentas yra tarybos narys, jos pirmininkas.  Ir jeigu dauguma tarybos narių sako, kad ji sunkiai gali  dirbti su juo, tai šitai kažką juk reiškia...  Antras dalykas: tai uri būti komandinis darbas ir sprendimai priiminėjami kolegialiai. Ir mes norime, kad būtų laikomasi nutarimų, kuriuos priėmė taryba, nebūtų imamasi nesuderintų veiksmų. Jeigu kiekvienas mūsų darysim viską asmeniškai ir nederindami vienas su kitu, tai mūsų šachmatų vežimas judės, kaip Krylovo pasakėčioje...

Niekas neturi akies prieš prezidentą asmeniškai. Tiesiog yra kritikuojami tie jo veiksmai,  kurie buvo padaryti nesuderinus su taryba.“

Faktai

Nei LŠF prezidentas J. Viesulas, nei dauguma tarybos narių nėra savop postuose išdirbę nė metų.

J. Viesulas Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu tapo 2011 -ųjų birželį, rinkimuose nedidele persvara įveikęs buvusį federacijos vadovą Joną Sidabrą.

Kartu su J. Viesulu, dirbti pradėjo ir naujoji LŠF taryba. Iš 9 senosios LŠF tarybos narių, naujojoje liko tik vienas.

LŠF viceprezidentais tapo L. Kudžma ir A. Zapolskis.
Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
Lietuvių žygį sustabdė kanadietės
2019 02 23
Paplūdimio tinklinis
Urtei Andriukaitytei ir Vytenei Vitkauskaitei nepavyko patekti į Kambodžoje vykstančio FIVB dviejų žvaigždučių serijos turnyro ketvirtfinalį.
Kaunietės metė iššūkį Eurolygos klubui
2019 02 23
Baltijos lyga
Lietuvos komandos Baltijos moterų krepšinio lygoje šįvakar pergalių neiškovojo - krito ir "Aistės-LSU', ir "Šiaulių-Universiteto" merginos.
Amsterdame - lietuviškos pergalės dainos
2019 02 22
Atranka
Lietuvos rinktinė į pasaulio čempionatą vyks kaip stipriausia J grupės komanda - įveikę Nyderlandų krepšininkus mūsiškiai užsitikrino pirmąją vietą.
 
"Stumbro" gretose - gausybė permainų
2019 02 23
A lyga
Iš gilaus žiemos miego prabudęs Kauno „Stumbro“ klubas praeitą savaitę pradėjo ruoštis A lygos batalijoms.
Į žiūrovo širdį beldžiasi per rezultatus
2019 02 22
Interviu
Ramiai išgyvenę tarpsezonį Marijampolės "Sūduvos" vadovai vis dar dairosi pastiprinimo ir siekia į stadioną privilioti dar daugiau žiūrovų.
Vilniaus klubą papildė ispanas
2019 02 22
Naujokas
Vilniaus „Žalgirio“ pasirašė sutartį su saugu iš Ispanijos Pau Moreriu, anksčiau rungtyniavusiu Norvegijos aukščiausioje lygoje.
Australijoje du zuikius nušovė vienu šūviu
2019 02 22
Ėjimas
Lengvaatletis Marius Žiūkas – apie prieštaringas permainas ėjime ir norą varžytis Tokijuje.
Į Europą - paskutinės minutės bilietu
2019 02 21
Bėgimas
Išnaudojo paskutinį šansą: sprinterė Akvilė Andriukaitytė paskutinę normatyvų vykdymo dieną pasiekė reikiamą rezultatą ir pateko į Europos čempionatą.
Liko per pusmetrį nuo medalio
2019 02 20
Trišuolis
Uždarų patalpų lengvosios atletikos varžybose „PSD Bank Meeting Dusseldorf“ savo jėgas išbandė Lietuvos trišuolininkė Dovilė Dzindzaletaitė.
 
Dubajuje startavo pergalingai
2019 02 23
Atranka
„Dubai Duty Free Tennis Championship“ vienetų atrankos varžybų pirmajame rate šeštadienį Ričardas Berankis 6:3, 3:6, 6:2 nugalėjo Constantą Lestienne'ą.
L. Grigelis varžysis turnyro finale
2019 02 23
Dvejetai
Laurynas Grigelis su čeku deneku Kolaru 6:4, 6:1 nugalėjo britą Scottą Claytoną ir kanadietį Adilą Shamasdiną ir prasibrovė į turnyro Italijoje finalą.
Turnyrą pradės maču su prancūzu
2019 02 23
Burtai
Pirmuoju Ričardo Berankio varžovu „Dubai Duty Free Tennis Championship“ tapo 168-oji pasaulio raketė iš Prancūzijos Constantas Lestienne'as
Švelnumu galima nugalėti jėgą ir pyktį
2019 02 23
Dziudo
Jau 40 metų dziudo imtynininkus ugdantis alytiškis Zenius Vencevičius: „Ant tatamio kasdien vis kažką kuriu, analizuoju kovas, atrandu daug ką naujo.“
Iš šuolių sektoriaus - į graplingo ringą
2019 02 22
Graplingo imtynės
Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse šuolio į tolį rungtyje dalyvavęs Tomas Bardauskas dabar rengiasi kovoms graplingo ringe ir jau turi skambių pasiekimų.
Užsieny blizgėjusi lietuvė kausis Vilniuje
2019 02 21
Kovos menai
UFC realybės šou „Ultimate Fighter“ sublizgėjusi kovotoja iš Lietuvos Julija Stoliarenko pradėjo pasiruošimą būsimai kovai, kuri vyks turnyre Vilniuje.
 
Į elitą - R. Navardausko keliais
2019 02 19
Moksleivių sportas
Šešiolikmetis kvėdarniškis Aivaras Mikutis žavisi savo kraštiečiu Ramūnu Navardausku ir treniruojasi pas jo pirmąjį trenerį.
Planetos čempionate – keturi lietuviai
2019 02 14
Trekas
Lenkijoje vyksiantis pasaulio dviračių treko čempionatas bus jau 15-tas Lietuvos rinktinės lyderei Simonai Krupeckaitei. Jos sąskaitoje – net 13 medalių.
Lietuviui - 3 reitingo taškai
2019 02 10
Dviračiai
Prancūzijioje vykusiose dviračių lenktynėse „Etoile de Besseges“ Evaldas Šiškevičius užėmė 24-ą, o R. Navardauskas - 116-ą vietas.
Pergales pasiekė namų komandos
2019 02 21
Lietuvos čempionatas
Rankinio lygoje Klaipėdoje „Dragūnas“ užtikrintai įveikė „Kauno Ąžuolą-KTU“ 37:29, o Vilniuje „Šviesa“ nugalėjo Kauno „Granitą-Karį“ 27:21.
Dėl taurės kausis Utenoje
2019 02 20
Taurė
Keturios stipriausios vyrų ir moterų komandos kovo 2-3 dienomis susigrums dėl Lietuvos rankinio federacijos taurės.
LFR niršta: „Žlugdomas komandinis sportas“
2019 02 20
Finansai
Lietuvos rankinio federacijai užkliuvo sporto finansavimo kriterijai - išplatintame pranešime teigiama, kad žlugdomas net ir krepšinis.
 
Azijiečių barjerą perlipo be vargo
2019 02 22
Paplūdimio tinklinis
Urtė Andriukaitytė ir Vytenė Vitkauskaitė galingai įveikė grupės etapą Kambodžoje vykstančiame FIVB 2 žvaigždučių turnyre.
Šalies čempionate išaušo lemiamų kovų metas
2019 02 22
Moterų tinklinis
Savaitgalį TOP SPORT Lietuvos moterų tinklinio čempionate startuoja atkrintamosios varžybos. Jau sekmadienį bus aiškios pusfinalio dalyvės.
Kambodžoje pateko į pagrindines varžybas
2019 02 21
Paplūdimio tinklinis
Urtė Andriukaitytė ir Vytenė Vitkauskaitė sėkmingai įveikė FIVB dviejų žvaigždučių turnyro atranką, nugalėdamos Rusijos ir Japonijos tinklininkes.
Iš sniegynų - tiesiai į dykumą
2019 02 21
Ralis
Benedikto Vanago komandoje - darbymetis. Po sėkmingų lenktynių Karelijos sniegynuose automobilį vėl reikia pritaikyti dykumoms.
Finalą lietuviui apkartino avarija
2019 02 19
Motokrosas
Naujam pasaulio motokroso čempionato sezonui besiruošiantis lietuvis Arminas Jasikonis varžybose Anglijoje užėmė trečiąją vietą.
Dakaro visureigį parduoda už 217 000 eurų
2019 02 17
Situacija
„Agrorodeo“ komanda atsisveikina su „Toyota Hilux“ visureigiu, kuriuo Vaidotas Žala ir Saulius Jurgelėnas du metus važiavo Dakaro ralyje.
 
Svajonė dužo šaudykloje
2019 02 23
Biatlonas
Net šeštą geriausią laiką trasoje demonstravęs Vytautas Strolia žiauriai klydo šaudydamas ir neįgyvendino savo svajonės Europos čempionate.
N. Ališausko klubas liko už borto
2019 02 22
Ledo ritulys
Rygos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja N. Ališauskas, po pralaimėjimo liko per žingsnį nuo KHL atkrintamųjų varžybų.
Estefetei teko įveikti baudos ratą
2019 02 21
Biatlonas
Europos biatlono čempionato mišrių duetų estafetėje lietuviai užėmė 16-ą vietą, o miršrioje ketvertuko estafetėje finišavo priešpaskutiniai.
Austrijoje liko be pergalių
2019 02 21
Badmintonas
Austrijoje vykstančiame tarptautiniame badmintono turnyre „Austrian Open“ Lietuvos badmintonininkėms pergalių iškovoti nepavyko.
Izraelyje - viena lietuvio pergalė
2019 02 21
Snukeris
Žaidęs su kur kas labiau patyrusiais varžovais 15-metis N. Kolpačenka pasiekė vieną pergalę ir į atkrintamasias Europos U-21 snukerio čempionate nepateko.
Alytiškio taikinyje - Tokijas
2019 02 21
Šaudymas iš lanko
Rolandas Baranauskas siekia tapti pirmuoju lietuviu, kuris dalyvautų paralimpinių žaidynių šaudymo iš lanko varžybose.
 
Akademikų vardai – dviem sporto žmonėms
2019 02 21
Akademija
VDU Švietimo akademijos auditorijoje per Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitos suvažiavimą aptarti 2018 m. darbai ir numatytos gairės 2019–iesiems.
LTOK pratęsta tradicija
2019 02 21
Apdovanojimai
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė apdovanojo jubiliejines sukaktis mininčius olimpiniam sąjūdžiui ir šalies sportui nusipelniusius žmones.
LTOK posėdyje – apie pinigus ir renginius
2019 02 21
Pinigai
LTOK vykdomasis komitetas įpareigojo „Olifėjos“ vadovus pateikti siūlymo įkurti bendrovės valdybą galimus finansinius kaštus ir būtinumą.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas