Ingvaras Butautas 2012 m. vasario 10 d. 09:45 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

Pykstasi dėl istorijos ir ateities

Neseniai vadovauti Lietuvos šachmatų federacijai stojusių J. Viesulo ir daugumos tarybos narių ginčas iš interneto žada persikelti į visuotinį susirinkimą

J. Viesulo vadovaujamoje federacijoje kyla nesutarimų viesulai
J. Viesulo vadovaujamoje federacijoje kyla nesutarimų viesulai
Lietuvos šachmatų federacijos (LŠS) interneto puslapis mirga nuo prieštaringų pareiškimų. Šešių iš devynių LŠS valdančiojo organo – Tarybos - narių ir federacijos prezidento Jono Viesulo nuomonės nesutapo. Ir nesutapo tiek, kad tarybos nariai tvirtina, negalį dirbti su tokiu vadovu, o pats J. Viesulas kaltina pastaruosius gerų idėjų žlugdymu.

Prezidento siūlomus naujus įstatus, tarybos dauguma kritikuoja, laikydama juos nedemokratiškais ir teigdama, kad įstatussuvažiavimui patvirtinti gali siūlyti tik taryba.

Gali būti, kad kažkam iš konfrontuojančių teks pasitraukti iš savo pareigų. Tiesa tai įgyvendinti taip pat nebus lengva. Sprendimus atstatydinti prezidentą ar tarybos narius gali visuotinis federacijos narių susirinkimas. O jis abiejų pusių organizuojamas skirtingomis dienomis.

Datos

„ Vasario 26-ą darome suvažiavimą. Kad jame sudėti visus taškus ant i. Mes gruodžio 21-ąją apsitarėme taryboje,  viskas lygtai buvo puiku. Bet vėliau grupelė tarybos narių  pradėjo tą  procesą stabdyti,“ – kalbėjo  LŠF vadovas.  Anot jo, vasario 26-ąją, kaip suvažiavimo datą ,taryba buvo priėmusi kone vienbalsiai.

„Bet per tą posėdį aš atšaukiau iš pareigų LŠF viceprezidentą poną Antaną Zapolskį. Aišku, jis pasijuto įžeistas, nepripažintas ir kažkiek destrukcijos įneša,“ – kalbėjo  J. Viesulas.

LŠF tarybos dauguma federacijos internetiniame puslapyje prašo jos narių neraguoti į prezidento pareiškimus, bei laišku s, kviečiančius į vasario 26-iosios susirinkimą. Taryba tvirtina, kad tik ji gali skelbti susirinkimo datą ir žada jį surengti vėliau.

„Susirinkimą turi šaukti taryba, ji turi nustatyti dienotvarkę. Kaip jis ją galėjo numatyti pats vienasmeniškai?“  - retoriškai klausė LŠF viceprezidentas Laimonas Kudžma.

 Viena iš priežasčių, kodėl yra neskubama - taryba dar nėra pasirašiusi metinės atskaitomybės.

Istorija


 Bene pirmas rimtesnis susikirtimas tarp LŠF prezidento ir šešių federacijos tarybos narių Josifo Buršteino,  Aleksandro Černovo, Neriaus Gasparavičiaus, Laimono Kudžmos, Rimanto Paliušio ir Antano Zapolskio įvyko dėl šachmatų federacijos istorijos klausimų.

„Mūsų nesutarimai prasidėjo dėl LŠF įsikūrimo datos,“ – mano LŠF vadovas.

1921-ųjų rugpjūčio 3 d. įsisteigė Kauno šachmatininkų draugija. J. Viesulas mano, kad LŠF istoriją vertėtų skaičiuoti nuo tada.

„Draugijos veikla apėmė visą Lietuvą.  Mes su  su Algimantu Butnoriumi atradome dokumentus valstybiniame archyve,“ – tvirtino LŠF vadovas.
 
Tarybos dauguma atsisakė pripažinti šią datą. Anot jos, šachmatai Lietuvos teritorijoje buvo žaidžiami ir anksčiau, o Lietuvos šachmatų sąjunga, kurios tąsa save laiko LŠF, buvo įkurta 1929 metais.

Nors pernai J. Viesulo surengtą LŠF 90-mečio minėjimą aplankė ir FIDE prezidentas Kirsanas Iliumžinovas, Lietuvoje jis nebuvo pripažintas visų.

Kivirčai

LŠF interneto svetainėje chessfed.lt "pareiškimų diskusiją" pradėjo J. Viesulas, paskal bęs vasario 26 d.  rengiamą visuotin į susirinkimą ir paskelbęs jo dienotvarkę.

Sausio 30 d. sveitainėje pasidorė LŠF tarybos narių daugumos viešas  pareiškimas:

"Gerbiami federacijos nariai,
Nuoširdžiai rūpindamiesi federacijos ir visų federacijos narių reikalais ir gerove, norime Jums pateikti informaciją dėl dabartinio federacijos prezidento Jono Viesulo veiksmų, kurie, Tarybos narių nuomone, yra žalingi federacijos ir visų jos narių interesams, pažeidžia ilgametes federacijos tradicijas ir kenkia Lietuvos federacijos ir šachmatų sporto prestižui.
1.Tarybos narių nuomone, tolimesnis tarybos racionalus ir rezultatų galintis duoti bendradarbiavimas su prezidentu Jonu Viesulu yra neįmanomas, kadangi Jonas Viesulas neturi reikiamos kompetencijos, ignoruoja tarybos sprendimus, piktnaudžiauja savo užimamomis pareigomis, trikdo visos federacijos veiklą, savo veiksmais federacijoje siekia įvesti vienvaldišką prezidento diktatą, prieštaraujantį tiek federacijos įstatams, tiek federacijos ilgametėms tradicijoms, kurios sprendžiant iš J. Viesulo veiksmų, jam yra visiškai svetimos.
2.Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas) . Norime paaiškinti, kad sprendimas, kada šaukti eilinius narių susirinkimus, nustatyti jų darbotvarkę ir spręsti kitus su sušaukimu susijusius klausimus pagal federacijos įstatus yra federacijos tarybos išimtinė kompetencija, o ne prezidento. Paaiškiname, kad taryboje federacijos narių susirinkimo 2012-02-26 diena nebuvo nustatyta kaip galutinė diena, nes taryba nežinojo ar iki susirinkimo bus atlikti visu būti veiksmai siekiant sušaukti narių susirinkimą ir buvo nuspręsta 2012-01-18 šaukiamame tarybos posėdyje nustatyti galutinę datą atsižvelgiant į tai ar yra atlikti visi susirinkimo sušaukimui būtini paruošiamieji veiksmai. Šiai dienai taryba dar nėra gavusi nei 2011 metų metinės finansinės atskaitos, todėl negali su ja susipažinti ir negali jos pateikti revizijos komisijai likus 30 dienų iki susirinkimo, kaip reikalauja įstatų 4.10.16 p., taip pat nėra gavusi ir prezidento metinio pranešimo, todėl negali tinkamai atlikti visų su susirinkimu susijusių veiksmų. Šiuo metu tarybos nariai gauna ir federacijos narių pageidavimą 2010-02-26 dieną nešaukti susirinkimo, todėl dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo tikslios datos bus sprendžiama artimiausiame tarybos posėdyje, o apie priimtą sprendimą bus informuoti visi federacijos nariai.
3. Ponas Jonas Viesulas nurodo, kad vienas iš klausimų bus svarstoma nauja įstatų redakcija ir pateikė įstatų redakcijos projektą. Tarybos nariai paaiškina, kad pagal federacijos įstatų 4.10.17 punktą įstatų redakciją ruošia ne prezidentas, o taryba ir taryba siūlo įstatų projektą. Tarybos nariai atsakingai pareiškia, kad Jono Viesulo skelbiamo įstatų projekto taryba neruošė, šis įstatų projektas nebuvo svarstytas taryboje ir jam taryba nėra pritarusi, todėl Jonas Viesulas apeidamas tarybą internetiniame tinklapyje pateikė tik savo paties paruoštą įstatų redakciją.
4. [...].
16.Nebegalime daugiau tylėti, todėl šį pareiškimą pasirašę tarybos nariai kreipiasi į visus Lietuvos šachmatų federacijos narius norėdami informuoti, kad federacijos prezidentas Jonas Viesulas yra visiškai praradęs federacijos tarybos daugumos narių pasitikėjimą ir tarybos daugumos narių nuomone, tolimesnis sėkmingas ir konstruktyvus tarybos ir prezidento bendradarbiavimas yra neįmanomas, todėl tarybos nariai, remdamiesi įstatų 4.10.3. punktu siūlo visuotiniame narių susitikime federacijos nariams balsuoti dėl Jono Viesulo atšaukimo iš federacijos prezidento pareigų.
17.Siekiant užkirsti kelią galimiems tolimesniems prezidento Jono Viesulo veiksmams, prieštaraujantiems federacijos narių interesams bei federacijos prestižui, federacijos tarybos nariai artimiausiu metu inicijuoja tarybos posėdį, kuriame bus sprendžiama dėl to, kokių priemonių imtis siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams bei siekiant užtikrinti skaidrų, efektyvų, sklandų ir normalų federacijos darbą."J. Viesulas į pareiškimą atsakė savo kreipimusi:

"Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Dar kartą noriu pakviesti visus į eilinį federacijos suvažiavimą š.m. vasario 26 d. (14 val. Žemaitės g. 6, Vilnius), nes šie metai mums ypatingi: šachmatų olimpiados, Europos Senjorų šachmatų čempionato metai. Kviečiu visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Noriu labai atsiprašyti, kad Jūsų išrinktas LŠF prezidentu, pateikiau Jums tvirtinti LŠF Tarybos narių komandą, kurioje destruktyviai veikiantys kai kurie nariai savo asmeninėm ambicijom pradėjo trukdyti bendram darbui, kas ir man buvo labai netikėta.
Išsamią ataskaitą apie atliktus darbus įteiksiu kiekvienam federacijos nariui suvažiavimo metu."


Dėl to tarybos nariams teko kurti dar vieną pareiškimą:

"Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos."


Komentarai

Jonas Viesulas, LŠF prezidentas: „Vienas ponas viceprezidentas man pareiškė, kad prezidentas turi rūpintis tik parama ir niekur nesikišti. Aš esu kitos nuomonės. Manau, kad prezidentas turi žiūrėti ir į perspektyvą, kurti visą strategiją, bendrauti su federacijos nariais, išgirsti jų problemas.

Aš tarybos veiklą suprantu, kaip darbo ir atsakomybės pasidalijimą: vienas atsakingas už trenerių rengimą, kitas – už teisėjų reikalu s ir panašiai. O man  teigia, kad taryba turi būti kone diskusijų klubas. Negaliu su tuo sutikti.

Teko atsiprašyti federacijos narių. Aš juk pats pasiūliau jiems išrinkti šią tarybą. Man patarė, kad šitie žmonės bus labiausiai tinkami. O daugelis federacijos narių į juos žiūrėjo skeptiškai. Bet aš prisiėmiau atsakomybę už juos. Galvojau: bus komanda, kartu dirbsime. Bet jeigu komandos nėra, tai kuo greičiau darom suvažiavimą ir keiskim juos...
 
Vis dėl to manau , kad esame viena šachmatų  šeima ir išspręsime savo nesutarimus per suvažiavimą. Ir raginu jį padaryti kuo greičiau, nes šiemet mes turėsime labai daug darbo, juk vyks ir Europos senjorų čempionatas ir šachmatų olimpiada.“

Laimonas Kudžma, LŠF viceprezidentas: „LŠF prezidentas negerbia Tarybos sprendimų.

Jeigu pareiškimą pasirašė du trečdaliai tarybos, vadinasi nėra labai gerai, yra ko rūpintis. Einama link autoritarizmo – link vieno žmogaus valdymo. O turėtų būti komanda, turėtų būti priimami kolegialūs sprendimai.

Jo naujųjų federacijos įstatų  projekte siūloma, kad viskas būtų pavaldu vien tik prezidentui. Tarybos jose nereikia. Vargu ar teisingumo ministerija registruotų tokius įstatus. Mes nesutinkam su tuo, kad viską spręstų vienas žmogus.

Ta gręsianti dvivaldystė nieko gero šachmatams nežada. Mes norime, kad įvyktų susirinkimas  pagal įstatuose numatytą tvarką ir kovo mėnesį jis bus šaukiamas. Kad žmonės spėtų susivokti kas kaip yra.

Prezidentas yra tarybos narys, jos pirmininkas.  Ir jeigu dauguma tarybos narių sako, kad ji sunkiai gali  dirbti su juo, tai šitai kažką juk reiškia...  Antras dalykas: tai uri būti komandinis darbas ir sprendimai priiminėjami kolegialiai. Ir mes norime, kad būtų laikomasi nutarimų, kuriuos priėmė taryba, nebūtų imamasi nesuderintų veiksmų. Jeigu kiekvienas mūsų darysim viską asmeniškai ir nederindami vienas su kitu, tai mūsų šachmatų vežimas judės, kaip Krylovo pasakėčioje...

Niekas neturi akies prieš prezidentą asmeniškai. Tiesiog yra kritikuojami tie jo veiksmai,  kurie buvo padaryti nesuderinus su taryba.“

Faktai

Nei LŠF prezidentas J. Viesulas, nei dauguma tarybos narių nėra savop postuose išdirbę nė metų.

J. Viesulas Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu tapo 2011 -ųjų birželį, rinkimuose nedidele persvara įveikęs buvusį federacijos vadovą Joną Sidabrą.

Kartu su J. Viesulu, dirbti pradėjo ir naujoji LŠF taryba. Iš 9 senosios LŠF tarybos narių, naujojoje liko tik vienas.

LŠF viceprezidentais tapo L. Kudžma ir A. Zapolskis.
Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
Krepšininkas pasižymi ir kulinariniu talentu
2019 08 19
Žvilgsnis
„Jei reikėtų rinktis virtuvę, kurios patiekalus reikėtų valgyti iki gyvenimo galo, tai be lietuviškos būtų ispaniška“, - prisipažino M.Kuzminskas.
Lietuvos krepšininkai – devinti Europoje
2019 08 18
U-16
Lietuvos krepšininkai pergale baigė Europos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų krepšinio čempionatą Italijoje.
Rinktinė atsisveikino su E.Bendžiumi.
2019 08 18
Sprendimas
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje po turnyro Suomijoje liko 14 kandidatų. Vsi jie keliaus į paskutines repeticijas Pietų Korėjoje.
 
Vilniaus žvaigždės vėl nustelbė kauniečius
2019 08 18
Tradicija
Sekmadienį Panemunėje įvyko tradicinės visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ organizuotos „Panemunės“ ir „Prelegentų“ futbolo komandų rungtynės.
„Atlantas“ – pirma rumuno stotelė svetur
2019 08 16
Legionierius
Artėjant svarbiausioms A lygos čempionato kovoms, Klaipėdos „Atlanto“ komandą papildė atakuojančio saugo pozicijoje žaidžiantis Marius Cocirla.
„Sūduva“ peržengė Izraelio čempionų barjerą
2019 08 15
Europos lyga
Sirgalių ir fortūnos palaikomi „Sūduvos“ futbolininkai dar kartą įveikė „Maccabi“ žengė į lemiamą Europos lygos atrankos etapą.
Sėkmingi lengvaatlečių startai
2019 08 19
Varžybos
Trišuolininkė Dovilė Kilty laimėjo varžybas Suomijoje, tarp lyderių įvairiose šalyse buvo ir daugiau Lietuvos lengvaatlečių.
Rekordininko debiutas Deimantinėje lygoje
2019 08 18
Deimantinė lyga
Ieties metikas Edis Matusevičius Deimantinėje lygoje debiutavo užimdamas šeštąją vietą.
Lietuviui – kvietimai į planetos elitą
2019 08 14
Žvilgsnis
Edžiui Matusevičiui atsivėrė visi keliai: jis dalyvaus ir Deimantinėje lygoje, ir į unikaliame Europos – JAV mače. Andrius Gudžius liko be kvietimo.
 
Po triumfo – šuolis reitinge
2019 08 19
Turnyras
Ričardas Berankis triumfavo Vankuveryje (Kanada) vykusiame Teniso profesionalų asociacijos (ATP) „Challenger“ serijos turnyre „Odlum Brown Van Open“.
R.Berankis nepaliko japonui vilčių
2019 08 18
Turnyras
Vankuveryje (Kanada) vykstančio Teniso profesionalų asociacijos „Challenger“ serijos turnyro pusfinalyje Ričardas Berankis pralaimėjo tik du geimus.
Lietuvis Lenkijoje pranoko vieną favoritų
2019 08 17
Turnyras
ITF teniso G3 serijos turnyre Matas Vasiliauskas 4:6, 6:3, 6:1 nugalėjo 4-ąją turnyro raketę belgą Pierre'ą Yves'ą Bailly ir pateko į turnyro pusfinalį.
„Šlubavau tarsi pašautas pėstininkas“
2019 08 14
Žvilgsnis
Į ringą grįžtantis Mantas Rimdeika: „Visada buvau gerietis, dabar viskas bus kitaip“ (VIDEO).
Kovotoją prajuokino varžovo iššūkis
2019 08 05
Žvilgsnis
Mindaugo Narausko į akistatą ringe iškviestas Henrikas Vikšraitis: „Dar kartą visiems įrodysiu, kad esu stipresnis, greitesnis, tikslesnis, geresnis.“
Lietuvos dziudo kovotojai - bronza
2019 07 28
Dziudo
Nors Justina Kmieliauskaitė pralaimėjo pirmajame Europos jaunimo dziudo taurės etapo rate, vėliau ji iškovojo bronzos medalį.
 
Aukštyn pakilo paskutinėje rungtyje
2019 08 19
Trekas
Frankfurte prie Oderio (Vokietija) vykstančio pasaulio jaunių dviračių treko čempionato vaikinų daugiakovės varžybose Mantas Bitinas užėmė 18-ą vietą.
Gatvėse – nuo kamanių būrio iki velnio
2019 08 18
Velomaratonas
„IKI Velomaratono“ metu į centrinės Vilniaus gatves išriedėjo tūkstančiai dviratininkų. Vieni lenktyniavo, kiti mėgavosi važiavo ir rodė išradingumą.
Lietuvos dviratininkei skilo šalmas
2019 08 17
Trekas
Frankurte prie Oderio vykstančiame pasaulio jaunių dviračių treko čempionate varžosi ir Lietuvos dviratininkai.
Klaipėdoje karaliauja rankinis
2019 08 13
Varžybos
Savaitę pradėjo jau trečiasis tarptautinis Klaipėdos gatvės rankinio turnyras, o netrukus kovos persikels į paplūdimį ir salę.
Lemiamame mače – pergalė
2019 08 08
U-17
Lietuvos merginų iki 17 metų rankinio rinktinė pergalingai baigė Europos čempionato B divizono grupės kovas ir žengė į pirmenybių Sakartvele pusfinalį.
Sakartvele – pergalingas startas
2019 08 05
U-17
Lietuvos merginų iki 17 metų rankinio rinktinė pergalingai žygiuoja Europos čempionato B divizione Sakartvele.
 
Auksinis sugrįžimas po motinystės atostogų
2019 08 19
Paplūdimio tinklinis
Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionai - A. Rumševičius ir L. Každailis bei M. Paulikienė ir E. Kliokmanaitė.
Dėl titulų kovos geriausieji
2019 08 14
Paplūdimio tinklinis
Savaitgalį Klaipėdoje, antrajame Melnragės paplūdimyje, vyks intriguojantis atviras Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatas.
Tikslo link žengs ilgesniu keliu
2019 08 10
Paplūdimio tinklinis
Paplūdimio tinklininkės Gerda Grudzinskaitė ir Karolė Virbickaitė Vengrijoje tęsia kovą dėl apdovanojimų.
Lietuvos čempionate – nauji lyderiai
2019 08 19
Motokrosas
Praėjusį savaitgalį Panevėžio „Sema“ trasoje vyko ketvirtasis Lietuvos motociklų kroso čempionato etapas.
Nuklydimas į  krūmus laimėti nesutrukdė
2019 08 10
Ralis
Rokiškyje „Agrorodeo“ duetas varžovus paliko toli už nugarų, „Toyota Yaris“ laimėjo ekipažas iš Estijos.
Žoliapjovių lenktynėse – V.Žalos revanšas
2019 08 09
Ralis
„Kubota“ žoliapjovių lenktynėse Vaidotas Žala atsirevanšavo Vytautui Švedui ir atskleidė, ką kvies į dvikovą kitąmet.
 
Karjeros posūkis – į Baltarusijos klubą
2019 08 01
Ledo ritulys
Lietuvos ledo ritulio rinktinės puolėjas Ugnius Čižas kitą sezoną praleis Baltarusijoje – lietuvis pasirašė vienerių metų sutartį su Gardino „Neman“.
Vasarą – žiemos olimpiečių triumfas
2019 07 26
Biatlonas
Nemenčinėje vyko Lietuvos vasaros biatlono taurės I etapas. Jame sportininkai rungėsi šaudymo taškams, šaudymo dvikovų ir biatlono sprinto rungtyse.
"Sutikau, vos gavęs šį pasiūlymą"
2019 07 20
Ledo ritulys
Pernai su Lietuvos 18-mečiais ledo ritulininkais dirbęs kanadietis Dougas Boulangeris stos prie abiejų - jaunimų ir jaunių rinktinių vairo.
Neįtikėtina drama ir grandų pergalės
2019 08 19
Regbis
Baltijos regbio „Top“ lygoje praūžė trečiasis turas. Jo puošmena tapo tikras trileris Šiauliuose tarp vietos „Šiaulių“ ir Kekavos „Miesnieki“ (Latvija).
Be tautybės, amžiaus ir lyties apribojimų
2019 08 19
Tradicija
Tradicinis burlenčių ir irklenčių maratonas Kintuose sulaukė ir valdžios atstovų dėmesio.
Čempionai – iš Paryžiaus ir Šveicarijos
2019 08 19
Diskgolfas
Zarasų rajone, seniausiame Lietuvoje Nedožinkos diskgolfo parke, įvyko 11-asis Lietuvos diskgolfo čempionatas su „Prodigy Disc“.
 
Už aktyvią veiklą – neeilinis įvertinimas
2019 08 19
Įvertinimas
Antverpeno mieste Belgijoje vykusioje Europos žolės riedulio federacijos 31-oje Generalinės Asamblėjos sesijoje išskirtinio dėmesio sulaukė Lieruva.
Titulai – ir ant ledo, ir vandenyje
2019 08 10
Žvilgsnis
Lietuvos dailiojo čiuožimo siela Lilija Vanagienė: apie ryškiausius įvykius, šuolius į vandenį, sūnaus šokius su kėde, žolės pjovimą, gyvenimo vyrus.
Startuoja bilietų į Tokijo žaidynes prekyba
2019 08 09
Tokijas 2020
Kelionių organizatorius „Novaturas“ pirmadienį (rugpjūčio 12 d.) pradeda prekybą bilietais į 2020 metų Tokijo olimpines žaidynes.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas